Wyślij jedno zapytanie do wszystkich redaktorów i wybierz najlepszą ofertę! ZamówPlan pracy / Bibliografię
PraceMagisterskie-Licencjackie.pl - Regulamin Serwisu Ogłoszeniowego

Regulamin Serwisu PraceMagisterskie-Licencjackie.pl

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2017

 

DEFINICJE 

Serwis - serwis internetowy pod adresem http://pracemagisterskie-licencjackie.pl/ przez, który prowadzona jest sprzedaż ogłoszeń.

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.

Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie.

Administrator - podmiot zajmujący się administracją serwisu pod względem zgodności z regulaminem, którym jest Wega IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 30B/6, kod pocztowy 60-841.

Sprzedawca/Właściciel SerwisuWega IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 30B/6, kod pocztowy 60-841.

Ogłoszenie - udostępnienie miejsca użytkownikowi serwisu w celu przedstawienia swojej oferty.

 

ZASADY OGÓLNE

1. Serwis udostępnia użytkownikom możliwość bezpłatnego i płatnego, zamieszczania ogłoszeń internetowych na określony czas wraz z możliwością zamieszczenia zdjęć oraz odnośników www w zależności od wybranego pakietu.

2. Użytkownik, dodając swoje ogłoszenie do serwisu akceptuje niniejszy regulamin.

3. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail danych osobowych, zamieszczeniu ich w ogłoszeniu w części kontaktowej oraz wykorzystywaniu adresu e-mail w celach marketingowych.

4. Użytkownik w każdej chwili może zażądać od serwisu zmiany lub usunięcia jego danych z bazy.

5. Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu do celów komercyjnych.

6. Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą.

7. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.

8. Zabronione jest zamieszczanie w treści ogłoszeń reklam konkurencyjnych serwisów www poprzez podanie ich nazwy, adresu internetowego.

9. Zabronione jest zamieszczanie materiałów niezgodnych z polskim oraz miedzynarodowym prawem m.in. materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów obscenicznych, treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz wszelkich treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych.

10. W szczególności zabronione jest reklamowanie i oferowanie:

  • materiałów pornograficznych
  • nielegalnych kopii oprogramowania, gier, filmów
  • leków na receptę
  • organów ludzkich i zwierzęcych
  • alkoholu
  • narkotyków i środków odurzających
  • nieistniejących towarów
  • broni

11. Serwis zastrzega sobie prawo odrzucenia (nieakceptacji) przez administratora serwisu treści ogłoszenia, jeśli będzie ona niezgoda z regulaminem lub zamieszczona w błędnej kategorii.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń, oraz szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych przez ogłoszeniodawcę.

13. W przypadku złamania prawa przez ogłoszeniodawcę serwis przekaże posiadane dane odpowiednim służbom i organom ścigania.

14. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu w każdej chwili informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji na początku regulaminu.

15. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej via e-mail na adres biuro@pracemagisterskie-licencjackie.pl.

16. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

18. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.

19. W przypadku nie wywiązania się Sprzedawcy z realizacji zamówionej usługi ogłoszeniodawcy przysługuje zwrot wpłaconych środków.

20. Zwrot wpłaconych środków nastąpi w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

21. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Lento.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

22. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

23. Płatność za zamówione usługi odbywa się poprzez system płatności on-line udostępniony przez serwis przelewy24.pl.

24. Zamówienie usługi odbywa się poprzez zakładkę "dodaj ogłoszenie". Ogłoszeniodawca wypełniając formularz wybiera opcje płatne, dzięki którym może lepiej wypromować swoje ogłoszenie.

25. Płatność następuje po zatwierdzeniu przez ogłoszeniodawcę poglądowego widoku wcześniej przygotowanego ogłoszenia. System serwisu przekieruje ogłoszeniodawcę do systemu płatności on-line.

26. Ogłoszenie zostanie aktywowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia płatności z serwisu przelewy24.pl.

Właścicielem serwisu jest:

Wega IT sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 30B/6

60-841 Poznań

NIP: 7811943934